Субота, 18.01.2020, 12:14
Славутицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Славутицької міської ради Київської області
Вітаю Вас Гость | RSS
Форма входу
Меню сайту
Миттєвості життя
Освітні сайти

КПІ м. Славутич
Молодіжна рада
Наше опитування
Як ви оцінюєте інформативність сайту ЗОШ №2?
Всього відповідей: 364
Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0


Статут школи   (завантажити)

 

І. Загальні положення

1.1.    Славутицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Славутицької міської ради Київської області - це загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів, який забезпечує надання початкової, базової та повної загальної середньої освіти, створений за рішенням виконавчого комітету Славутицької міської Ради народних депутатів №128 від 19.09.88 року і знаходиться в комунальній формі власності.

1.2.    Юридична адреса Славутицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Славутицької міської ради  Київської області:

          07101, Україна, Київська область, м. Славутич, вул. Курчатова, 17; тел. (04579) 2-16-10; 2-16-08.

         Скорочена назва: Славутицька школа №2.

1.3. Славутицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Славутицької міської ради Київської області (далі-школа) є юридичною особою, має печатку, кутовий штамп, вивіску, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, самостійний баланс, ідентифікаційний код.

2.4. Зарахування учнів до всіх класів здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування.

Учні, які не проживають на території обслуговування, закріпленій за школою, можуть бути зараховані до школи за наявності вільних місць у відповідному класі.

До вечірніх класів зараховуються учні незалежно від місця проживання на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) і документа про наявний рівень освіти.

Особи, які не мають зазначених документів про освіту, можуть бути прийняті до будь - якого класу, крім випускного, на основі атестації, проведеної педагогічними працівниками вечірніх класів за погодженням з місцевим органом управління освітою.

 

ІІІ. Організація навчально-виховного процесу

3.1. Школа планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного, місячного, тижневого планів.

           У плані роботи відображаються найголовніші питання діяльності школи, визначаються перспективи її розвитку.

 Річний план роботи погоджується педагогічною  радою та затверджується радою школи.

3.2. Навчально-виховний процес у школі здійснюється відповідно до  робочого навчального плану, що складається на основі типових навчальних планів, затверджених центральним органом виконавчої влади в сфері освіти і науки із конкретизацією варіативної частини державних стандартів освіти.

 Індивідуалізація і диференціація навчання у школі забезпечується шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини. 

Варіативна складова робочого навчального плану формується з урахуванням особливостей школи та індивідуальних освітніх запитів учнів.

3.3. Робочий навчальний план погоджується педагогічною радою та радою школи, затверджується місцевим органом управління освітою.

Експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани школи погоджуються з центральним органом виконавчої влади в сфері освіти і науки  за поданням органу управління освітою Київської обласної державної адміністрації.

3.4. Школа забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

3.5.  Школа працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф центрального органу виконавчої влади в сфері освіти і науки, і виконує навчально-виховні завдання на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

3.6. Школа обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та свого Статуту з урахуванням специфіки  закладу, профілю та інших особливостей організації навчально-виховного процесу.

3.7.  Навчально-виховний процес у закладі здійснюється за груповою та індивідуальною формами навчання, очною або заочною формою, а також у формі екстернату.

3.8.  Відповідно до поданих батьками або особами, які їх замінюють, заяв заклад за погодженням з відділом освіти створює умови для прискореного навчання та навчання екстерном.

Учням вечірніх класів надається право прискорено закінчити школу, про що радою навчального закладу на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) приймається відповідне рішення за погодженням місцевого органі управління освітою.

3.9.  Школа може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, та у порядку, визначеному законодавством.

3.10. Навчальний рік у школі починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

Тривалість навчального року обумовлюється виконанням навчальних програм з усіх предметів.

3.11. Структурно навчальний рік ділиться на семестри. Режим роботи встановлюється школою в межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відповідним органом управління освітою.

У зонах екологічного лиха та епідемій місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування може встановлюватися особливий режим роботи школи, який погоджується з органами державної санітарно-епідеміологічної служби.

3.12. Протягом навчального року для учнів проводяться канікули: осінні, зимові й весняні.

Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

 

3.13. Тривалість уроків у школі становить: у перших класах – 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих – дванадцятих класах – 45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та державної санітарно - епідеміологічної служби.

Режим занять для учнів, які навчаються за заочною формою без відриву від виробництва, установлюється директором школи з урахуванням конкретних умов праці учнів за погодженням з їх керівниками.

3.14. Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання, фізичного виховання (за модулем «Плавання»). У 10-11-х (12-х) класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів).

3.15. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після 2-го або 3-го уроку) – 20 хвилин.

3.16. Школа може обрати інші, крім уроку, форми організації навчально-виховного процесу, що не суперечать законодавству.

3.17. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до робочого навчального плану школи з дотриманням санітарно – гігієнічних та педагогічних вимог школи і затверджується директором школи.

Для індивідуальних, групових, факультативних та інших позакласних занять складається окремий розклад, що затверджується директором школи.

3.18. Індивідуальне навчання та навчання екстерном організовується відповідно до діючих Положень у системі загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади в сфері освіти і науки.

5.5. Дисципліна в школі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку для працівників школи, правил для учнів та Статуту школи.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

5.6. З метою ранньої профілактики негативних проявів в учнівському середовищі у школі створюється Рада профілактики, яка діє на підставі Положення, затвердженого наказом директора школи.

VІ. Учасники навчально-виховного процесу

6.1. Учасниками навчально-виховного процесу в школі є:

           - учні;

          - керівники;

          - педагогічні працівники;

          - психолог, соціальний педагог, бібліотекарі;

          - інші спеціалісти;

 - батьки або особи, які їх замінюють.

6.2.

 сть у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- участь у роботі органів громадського самоврядування школи;

- участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках за інтересами тощо;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій педагогічних та інших працівників, що порушують права або принижують честь, гідність;

- безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

- отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

- перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

- повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань.

6.5. Учні зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

- підвищувати загальнокультурний рівень;

- дотримуватись вимог статуту, Правил для учнів школи;

- брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом школи;

- дбайливо ставитись до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

- дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не  заборонені чинним законодавством;

- дотримуватися правил особистої гігієни;

- виконувати вимогу педагогічних та інших працівників школи відповідно до статуту та Правил для учнів школи.

6.6. Учні школи залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх заміняють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до статуту і правил для учнів з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

6.7. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення Статуту, Правил внутрішнього розпорядку для працівників школи, правил для учнів на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

6.15. Педагогічні працівники мають право:

- самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я учнів;

- брати участь у роботі творчих груп, методичних об’єднань, нарад, зборів та інших органів самоврядування школи, в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

- обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки  та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити директору школи і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

- порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності;

- на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

  6.16. Педагогічні працівники зобов’язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

- контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

- нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим центральним органом виконавчої влади в сфері освіти і науки, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, директора школи;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також забезпеченню їх здоров’я;

- настановленням і особистим прикладом виховувати повагу до державної

 символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виконувати Статут школи, Правила внутрішнього розпорядку для працівників школи, умови трудового договору (контракту);

- брати участь у роботі педагогічної ради;

- виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

- готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

- захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства,запобігати вживанню ними алкоголю,наркотиків,тютюну,іншим шкідливим звичкам;

- сприяти зростанню іміджу школи;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

- виконувати накази і розпорядження директора школи, органів управління освітою;

- вести відповідну документацію.

6.21. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:

- створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

- забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту школи,Правил для учнів;

- поважати честь і гідність дитини та працівників школи;

- у разі, коли зумисні дії учня завдали матеріальної шкоди, відшкодувати завдані школі збитки.

Статус, права і обов’язки учасників навчально-виховного процесу визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими актами законодавства, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку для працівників школи, правилами для учнів

6.3. Учень – особа, яка навчається і виховується в школі.

6.4. Учні школи мають гарантоване державою право на:

- доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

- вибір форми навчання, профільного напрямку, факультативів, спецкурсів, позашкільних  та позакласних занять;

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою школи;

- доступ до інформації з усіх галузей знань;
 

8.13. Школа має право згідно із законодавством придбавати та орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь – якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально – побутових умов колективу.

8.14. Звітність про діяльність школи ведеться відповідно до законодавства.

 

Пошук
Календар
«  Січень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Актуально
Профорієнтація
Блог психологів
Патріоти України
Читаємо класику
Свята України
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
ЗНО-2018
SOS
ЗНО онлайн
.
ПОГОДА
GISMETEO: Погода по г.Славутич
Славутицька ЗОШ №2 © 2020